Deel deze pagina

Algemene Jaarvergadering

In een Vereniging is de Algemene Vergadering, waartoe alle leden worden uitgenodigd, de baas van de vereniging.

Op de jaarlijkse Algemene Vergadering, ook wel jaarvergadering genoemd, doet het bestuur verslag van de activiteiten, presenteert een nieuw plan en legt verantwoording af voor haar handelen. Ook wordt het financieel verslag besproken en de begroting van het volgende jaar. Twee leden, die geen zitting hebben in het bestuur, controleren de financiën.

Huishoudelijk Reglement

Het Huishoudelijk Reglement (HR) wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. In het HR worden diverse zaken geregeld. Het rooster van aftreden, de verdeling en invulling van de verschillende functies, hoe bestuursvergaderingen en Algemene Vergaderingen worden georganiseerd maar ook zaken als integriteit, en discriminatie.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Het Dagelijks Bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en bereid de bestuursvergaderingen voor.

De Statuten

De vereniging heeft ten doel de behartiging van de belangen van ouderen alsmede de bevordering van hun welzijn, een en ander in de meest ruime zin van het woord.
Onder ouderen wordt verstaan: mensen van vijfenvijftig jaar en ouder en overige personen die daarvoor, naar het oordeel van het verenigingsbestuur, in aanmerking komen.
De vereniging kent gewone leden, ereleden en begunstigers.
Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling der vereniging, door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd.
Ieder gewoon lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.
Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

Samenwerking

Seniorenvereniging Vlijmen-dorp is aangesloten bij KBO Brabant en profiteert daarmee van de deskundigheden, faciliteiten en ondersteuning van KBO Brabant. De bij KBO-Brabant aangesloten verenigingen binnen de gemeente Heusden vormen samen het KBO Kringoverleg.

Een aantal KBO Kringen vormen samen het Regionaal Overleg KBO Brabant.

Samen met alle andere seniorenvereenigingen de gemeente Heusden en Seniorenoverleg Heusden overleggen we op gemeentelijk niveau in de Senioren Raad Gemeente Heusden (SRGH).  Meer informatie over de SRGH vindt u op hun website.

Algemene Vergadering maart

Algemene Vergadering maart

De hoogte van de jaarlijkse contributie voor de leden wordt door de Algemene Vergadering vastgesteld. De contributie bedraagt in 2022  € 25,-- per jaar.

De Algemene Vergadering kiest de voorzitter van de vereniging. De overige door de Algemene Vergadering geaccepteerde bestuursleden verdelen onderling de taken. Zij kiezen een vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester, en een bestuurslid ledenadministratie. Verder kunnen bestuursleden alle voorkomende taken uitvoeren.